STATUTUL

ASOCIAŢIEI UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI

CAPITOLUL I

DENUMIRE, SEDIU, FORMA JURIDICĂ, DURATA ŞI CARACTERUL ASOCIAŢIEI

Art. 1. Prezenta Asociaţie va purta denumirea de .UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI În actele emanînd de la UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI denumirea va fi urmată de cuvintele „persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial”, numărul şi data sentinţei judecătoreşti prin care a obţinut personalitate juridică şi numărul de înregistrare din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia . Asociaţia UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI prin hotărîrea Adunării Generale, la propunerea Consilului Director, va putea să se personalizeze prin însemne, culorile organizaţiei, drapel, emblemă şi insignă – cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Asociaţia UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI are ştampilă proprie si cont în bancă .

Art. 2. Sediul Asociaţiei UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI este situat în localitatea Alba Iulia str. Marcus Aurelius nr. 32, jud.Alba .

Asociaţia îşi poate constitui filiale şi sucursale în condiţiile prevederilor art. 13 şi următorul ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005. Asociaţia îşi va putea schimba sediul prin hotărîrea Consiliului Director.

Art. 3. Asociaţia este persoana juridică fără scop lucrativ UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI , constituită în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, şi a celorlalte reglementări legale în vigoare.

Art. 4. Asociaţia are caracter cultural, social, nonprofit, apolitic şi neguvernamental.

Art. 5. Asociaţia UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI activează pentru respectarea principiului libertăţii creaţiei, a libertăţii de exprimare a gândirii creatoare, opţiunilor şi orientărilor estetice, egalităţii în drepturi, precum şi al solidarităţii morale, civice şi celor stabilite prin actul constitutiv .

Art. 6. Prezenta Asociaţie se înfiinţează pe o durată nedeterminată.

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI

Asociaţia UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI are ca scop principal cele stabilite prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informaţională ( 5), — având în vederea Rezoluţia din 9 martie 1999 privind situaţia și rolul artiștilor în Uniunea Europeană ( 6), — având în vedere Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale (7), — având în vedere Directiva 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea duratei de protecţie a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe (8), — având în vedere hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene din 30 martie 2000 în cauza C178/97 Barry Banks și alţii c. Théâtre Royal de la Monnaie (9), — având în vedere hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene din 15 iunie 2006 în cauza C255/04, Comisia Comunităţilor Europene c. Republicii Franceze (10), — având în flexibilitatea și mobilitatea sunt elemente ce nu pot fi disociate în cadrul exercitării profesiilor artistice, aristii din Romania sau cu domiciliul in strainatate .

Uniunea Creatorilor Profesionisti acorda o atenţie deosebită recunoașterii la nivel comunitar a diplomelor și a altor certificate eliberate de toate conservatoarele, academiile de arte europene și alte școli pentru artele interpretative, pentru a permite deţinătorilor acestora să lucreze și să studieze în toate statele membre, în conformitate cu procesul de la Bologna; în acest sens, îndeamnă statele membre să promoveze studiul artelor în instituţii școlare de învăţământ, oferind formare personală și profesională de bună calitate care să permită elevilor să își dezvolte talentul artistic, beneficiind în același timp de o educaţie generală care să le ofere perspective și în alte domenii profesionale.

Uniunea Creatorilor Profesionisti va promova si activităţile artiștilor amatori, în legătură permanentă cu artiștii profesioniști.

Promovarea şi dezvoltarea artei şi culturii naive din perspectiva artelor plastice si a creatiei literar artistice într-o manieră constructivă şi responsabilă, promovarea artistilor naivi şi a drepturilor acestora, a manifestarilor legate de arta romaneasca in context european . Pentru a-si îndeplini scopul, Asociaţia îsi propune ca obiective: a) initierea şi aplicarea unor programe culturale specifice pentru promovarea si sustinerea activitatilor artistice ale asociatiei. b) dezvoltarea şi perfectionarea domeniului artelor contemporane, atragerea şi utilizarea oricăror resurse utile pentru sprijinirea acestui domeniu c) promovarea pe plan national si international a realizărilor Asociatiei, stabilirea unor colaborari cu alte organizatii de specialitate din tara si din strainatate, d) promovarea programelor de schimburi spirituale si culturale cu un puternic impact educativ; e) incurajarea si promovarea diverselor forme de exprimare artistica a copiilor si tinerilor cu aptitudini. f) sprijinirea, potrivit legii nr.8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi a altor legi în vigoare, exercitarea drepturilor şi apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi, în ţară şi în străinătate; g) organizeaza expozitii, saloane de arta si galerii de arta, targuri, simpozioane, festivaluri, tabere de creatie, licitatii de arta cu tablouri sau obiecte aflate in custodie proprie (donatii ale membrilor) sau ale artistilor, precum si orice alt tip de activitati specifice cu caracter national si international; h) editeaza reviste de arta, buletine informative, studii, monografii, cataloage si albume privind creatiile si creatorii din domeniul artei contemporane si activitatii Asociatiei; i) depune diligenţe şi acţioneaza în limite financiare proprii pentru mărirea bazei materiale (sedii, saloane şi galerii de artă naivă, studiouri de creaţie, case de creaţie, tabere de creaţie) şi organizeaza unităţi cu activităţi economice conexe; j) sprijină activitatea şi acţiunile de debut ale tinerilor artişti naivi; k) creează o bază de date şi un sistem informaţional accesibile membrilor asociaţiei; l) militează pentru ca artiştii creatori din sa beneficieze de prevederile legii nr. 8/ 2006 privind indemnizatia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica; m) acordă premii celor mai valoroşi membri, pentru opera lor; Asociaţia îşi poate realiza obiectivele direct ori indirect, prin constituirea de organisme specializate, operaţiuni financiare, imobiliare ori mobiliare, aflate în legătură directă sau indirectă cu scopurile acesteia ori cu obiectivele conexe susceptibile de a determina şi a-i realiza scopul. Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decît după obţinerea autorizaţiilor respective.

Art.7 Pentru realizarea scopului sau, Asociatia desfăsoară următoarele activităti: a) organizează şi participă la simpozioane, conferinte, colocvii, expozitii, seminarii sau alte manifestări de acest gen, nationale şi internationale, workshop-uri în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse. b) realizează periodic buletine, articole, publicatii prin care prezintă activitatea asociaţiei şi promovează preponderent arta plastica naivă, inclusiv prezentări despre evolutia activitatii acestuia pe plan national şi international. În acest scop utilizează toate metodele şi tehnicile specifice relatiilor publice şi publicitătii. c) incheiere colaborări sau parteneriate cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, inclusiv ministere, instituţii sau organizaţii guvernamentale, in vederea promovarii activitatii asociatiei. d) promovează studiul artei naive prin intermediul prelegerilor, seminariilor, listelor de discutii electronice, atelierelor de lucru şi a altor activităti cu scopuri instructive. e) sprijină în măsura posibilitătilor realizarea unor lucrări,cercetări,studii despre arta contemporana f) acorda premii, diplome onorifice şi alte distinctii pentru merite deosebite. g) sprijină lucrările originale în domeniul artelor contemporane, de orice natură ar fi acestea; h) desfăsoară orice alte activităti cu scopul îndeplinirii obiectivelor propuse.

Art. 8. Asociaţia va avea o activitate nediscriminatorie cu privire la criteriile de rasă, sex, etnie, origine socială, apartenenţă politică sau religioasă. Cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor statutului, asociaţia desfăşoară activităţi subsidiare cu caracter economic pentru obţinerea de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale. În acest scop, Consiliul Director poate decide înfiinţarea de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în vigoare. Prevederile prezentului articol se întemeiază pe disp. art. 47 şi 48 ale OG nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 9. Asociaţia este formată din totalitatea membrilor ce pot avea calitatea de membri fondatori, membri onorifici şi membri. Membrii cu drepturi depline sunt absolventi cu studii superioare , pictori ,scriitori, scenografi, actori, regizori, operatori, monteuri, editor film/video, fotografi, dansatori, coregrafi, performeri, compozitori, instrumentiști, oameni de circ, fashion designeri, restauratori ,singurii care au putere de vot in cadrul adunarilor generale ale Uniunii Creatorilor Profesionisti .Membrii fara studii superioare in domeniu,au toate drepturile conferite de Uniunea Creatorilor Profesionisti ,mai putin dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale .

Art. 10. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei şi ale membrilor onorifici se exercită sau se execută numai în nume personal, fiind interzisă exercitarea ori executarea prin împuternicire. În cazuri excepţionale sau de forţă majoră, cu acordul Adunării Generale, drepturile şi obligaţiile membrilor vor fi reprezentate prin mandat.

Art. 11. Poate dobîndi calitatea de membru orice artist creator , critic de artă sau simpatizant al artei contemporane care aderă (personal sau prin tutori) la obiectivele în vederea cărora asociaţia s-a constituit.

Art. 12. Calitatea de membru se dobîndeşte la cerere prin cerere tip cu antetul asociatiei prin care se specifica ca membrul UCP cunoaste si se obligA sa respecte prevederile prezentului statut , însoţită de un curriculum vitae si va fi aprobata de Consiliul Director prin presedinte si inregistrata Registrul de evident a membrilor, cu dovada platii cotizatiei.

Decizia privind admiterea sau respingerea cererii, înaintată în vederea obţinerii calităţii de membru al acesteia de către Presedinte uniunii , hotărîrea acestuia fiind supusă ratificării în proxima Adunare Generală.

Hotărîrea Adunării Generale este definitivă. Dacă Adunarea Generală nu a confirmat calitatea de membru , o nouă procedură de acordare a acesteia poate fi desfăşurată în privinţa aceleiaşi persoane nu mai devreme de un an de la data hotărîrii negative a Adunării Generale.

Art. 13. Încălcarea din culpă a prevederilor Statutului sau săvîrşirea de fapte incompatibile cu obiectivele fundamentale ale Asociaţiei Uniunea Creatorilor Profesionisti ori de natură a atrage prejudicii morale sau materiale acesteia (cum ar fi, de exemplu, condamnarea penală prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori alte situaţii de o gravitate comparabilă) atrag excluderea din asociaţie sau retragerea calităţii de membru sau membru onorific, conform procedurii statutare.

Art. 14. Calitatea de fondator, membru sau membru onorific se pierde prin: a) renunţare expresă formulată în scris de către cel ce renunţă cu condiţia de aşi comunica cererea Consiliului Director cu cel puţin 6 luni înainte de finele anului social; b) deces, dacă prin hotărîrea AG privind decedatul nu se hotărăşte altfel; c) excludere sau, după caz, retragere a calităţii de membru onorific; d) nedepunerea, la înscriere, a donaţiei stipulate în prezentul statut. Calitatea de membru fondator, membru cotizant sau membru onorific încetează: a) la 7 (şapte) zile libere calculate de la data înregistrării cererii scrise de renunţare la calitatea de membru; b) din ziua decesului, dacă prin hotărîrea Adunării Generale privind persoana decedată, nu se hotărăşte altfel; c) din ziua luării, conform Statutului, a hotărîrii de excludere sau, după caz, de retragere a calităţii de membru onorific. Membri fondatori, membri şi membri onorifici care se retrag sau care sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei.

Art. 15. Excluderea se dispune de către Adunarea Generală, a cărei hotărîre este definitivă. Adunarea Generală poate retracta o hotărîre de excludere, dacă persoana sancţionată aduce dovezi care înlătura temeiurile deciziei anterioare. În caz de retractare, Adunarea Generală va hotărî şi cu privire la eventuala recunoaştere a calităţii de membru pentru perioada dintre momentul excluderii şi cel al retractării deciziei de excludere. Pînă la desfăşurarea Adunării Generale, Consiliul Director poate decide, cu 2/3 din voturile membrilor săi, suspendarea unei persoane din calitatea de membru fondator sau membru dacă se constată săvîrşirea de fapte care, conform cu statutul Asociaţiei Uniunea Creatorilor Profesionisti atrag excluderea .

Suspendarea încetează prin hotărîrea Adunării Generale, care este definitivă.

Calitatea de membru se pierde daca timp de 1 an, membru asociat nu plateste cotizatia echivalent a de 25 de euro pe an, cursul zilei .

Drepturile si obligatiile membrilor asociatiei .

Legea care guvernează regimul asociațiilor este OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, iar prevederile sale nu fac nici o distincție între statutul de membru fondator și statutul de membru care aderă ulterior.

Ca urmare, totalitatea membrilor fac parte din Adunarea Generală și totalitatea membrilor votează în chestiuni care țin de atribuțiile Adunării Generale, așa cum sunt ele prevăzute la art. 21 alin. (2) din OG nr. 26/2000:

1. stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

3. alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

4. alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

5. înființarea de filiale;

6. modificarea actului constitutiv și a statutului;

7. dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

8. orice alte atribuții prevăzute în lege în statut si alte regulamente interne de functionare.

Potrivit Statutului membrii Asociatiei Uniunea Creatorilor Profesionisti nu au drepturi și obligații diferite, atunci pentru toti membrii asociati aplicarea normelor din OG nr. 26/2000 devine imperativa, din interpretarea cărora toți membrii unei asociații au drepturi și obligații egale.

Drepturile generale ale membrilor sunt următoarele:

1. de a participa la adunarea generală;

2. de a pune în discuţie, prin includerea pe ordinea de zi a şedinţei Adunării generale, a oricărui subiect care are legătură cu activitatea Asociaţiei. Propunerile se transmit Consiliului Director cu minim 30 de zile calendaristice înainte de convocare;

3. de a vota asupra oricăror probleme puse în discuţia adunării generale în cadrul şedinţelor acestui organ;

4. de a-şi exprima punctul de vedere constând în acordul sau dezacordul faţă de deciziile Consiliului Director;

5. de a sesiza Comisia de cenzori cu privire la eventuale sesizări referitoare la activitatea Asociaţiei în cazul în care Consiliului Director nu a răspuns la sesizările, motivate şi argumentate, trimise anterior

6. de a convoca, în condiţiile prezentului statut, şedinţa Adunării generale;

7. de a cere şi de a i se pune la dispoziţie, pe cheltuiala proprie, copii după actele Asociaţiei (hotărâri, decizii, regulamente, etc.);

8. de a cere şi de a i se pune la dispoziţie, pentru consultare la sediul asociaţiei, a tuturor materialelor cuprinse în convocatorul Adunării Generale, materiale asupra cărora urmează a se exprima prin vot în cadrul şedinţei;

9. de a propune modificări asupra formei şi structurii materialelor ce urmează a fi prezentate în Adunarea Generală;

10. de a se opune, prin sesizare argumentată, adresată Consiliului Director, desfăşurării de către Asociaţie a oricărei activităţi economice care ar putea intra în concurenţă directă cu activitatea sa sau care ar putea aduce atingere activităţii sale;

11. de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acţiunilor statutare ale asociaţiei, bunurile din patrimoniul asociaţiei;

12. de a fi recompensat în orice mod pentru activitatea sa, prin hotărâre a Consiliului Director sau a Consiliului membrilor fondatori şi parteneri, după caz;

13. de a renunţa la calitatea de membru.

Alte drepturi –

1. să fie aleşi în organele de conducere şi control ale asociaţiei;

2. să se exprime cu privire la primirea şi excluderea de membri;

3. să se exprime cu privire la acordarea şi retragerea statutului de membru partener;

4. să se exprime cu privire la retragerea dreptului de a candida ca membru în organele de conducere şi control, a oricărui membru fondator care nu-şi îndeplineşte atribuţiile (nu achită cotizaţiile, nu se implică în activitatea asociaţiei) pe o perioadă de până la 6 luni;

5. să se exprime cu privire la orientarea strategiei de acţiune şi promovare a intereselor membrilor asociaţiei;

6. de a participa, cu drept de vot consultativ, la şedinţele Consiliului Director al asociaţiei.

Membrii onorifici ai asociaţiei au toate drepturile membrilor simpli cu excepţia dreptului de vot.

Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele:

1. de a se supune hotărârilor şi deciziilor luate, în conformitate cu legea şi prezentul statut, de către organele de conducere ale asociaţiei;

2. de a achita, în cuantumul şi termenul stabilit, cotizaţia lunara aprobata de Consiliul director si supusa spre ratificare Adunarii Generale;

3. de a nu folosi bunurile din patrimoniul asociaţiei, în scopuri personale sau contrare scopului şi obiectivelor asociaţiei,

4. de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice, personale, care ar prejudicia, în orice fel, imaginea şi activitatea asociaţiei,

5. de a participa şi de a se implica activ în acţiunile iniţiate de asociaţie, cu excepţia membrilor onorifici;

6. de a nu iniţia acţiuni, fără împuternicire expresa, prealabilă, din partea organelor de conducere competente, care ar putea implica în orice fel asociaţia.

Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile retragerii calităţii de membru onorific.

CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art. 16. Patrimoniul social iniţial de fondare este de 250 lei constituit exclusiv din aportul în numerar al unuia sau mai multor membri fondatori, suma initiala de 250 lei va fi depusa in cont bancar al asociatiei.

Dnul Presedinte Marza Ioan Traian este desemnat de noi, membri fondatori, pentru depunerea integrală în bancă a capitalului social. Persoana menţionată mai sus va avea şi drept de semnătură în bancă.

Art. 17. Patrimoniul social astfel constituit, în numerar, se va vărsa în bancă.

Art. 18. Patrimoniul Asociaţiei Uniunea Creatorilor Profesionisti, prin Hotărîre a Adunării Generale a asociaţilor, se va putea majora, în funcţie de dezvoltarea programelor menţionate la scopul asociaţiei şi prin sponsorizări din ţară şi străinatate, conform legilor române, respectiv străine în vigoare.

Art. 19. Pentru sporirea patrimoniului Asociaţiei, preşedintele sau Consiliul Director poate decide vînzarea, direct sau prin licitaţie, de creaţii aflate în proprietatea Asociaţiei .

Art. 20. Mijloacele financiare şi materiale ale Asociaţiei Uniunea Creatorilor Profesionisti pot proveni din: donaţiile membrilor fondatori sau membrilor, donaţii, sponsorizări sau legate, ajutoare umanitare, fonduri obţinute din proiecte de finanţare, dobînzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale, dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie şi din venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, alte venituri prevăzute de lege.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI

Art. 21. Organele Asociaţiei Uniunea Creatorilor Profesionisti sînt: Adunarea Generală, Consiliul Director şi Cenzorul.

Art. 22. Actele care nu sunt atribuite Consiliului Director,apartin de drept adunarii generale.

CAPITOLUL VI

ADUNAREA GENERALĂ

Art. 23. Adunarea Generală (AG) este organul de conducere al asociaţiei şi se compune din totalitatea membrilor fondatori, cotizanţi şi onorifici. Competenţa AG cuprinde: a) stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale Asociaţiei; b) dezbate şi aprobă raportul de activitate al Consiliului Director, realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe bază de bilanţ actual, raportul de verificare al cenzorului privind activitatea financiar bugetară desfăşurată între sesiunile Adunării Generale ordinare, descărcînd de gestiune Consiliul Director. c) aprobă programul anual de activitate al Asociaţiei; d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul următor; e) aprobă modificarea Statutului şi/sau a Actului constitutiv; f) abilitează Consiliul Director asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi asociaţii, pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse; g) alege şi revocă preşedintele Consiliului Director, componenţa nominală a Consiliului Director, alege şi revocă cenzorul (sau, după caz, comisia de cenzori). Alegerea si revocarea Consiliului Director, precum a cenzorului (cenzorilor) se decid prin vot. Forma votului se decide de la caz la caz in sedinta Adunarii Generale; h) abiliteaza Consiliul Director pentru: desfasurarea de activitati subsidiare cu caracter economic, a incheia contracte de sponsorizare, de publicitate si de mecenat in care Asociatia sa fie parte, infiintarea de societati comerciale; asocierea cu societati comerciale sj cu organe ale administratiei publice precum si alte activitati, respectand legislatia in vigoare – toate in vederea obtinerii de venituri necesare indeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative; i) abiliteaza Consiliul Director pentru a constitui filiale sj sucursale ale asociatiei si pentru afilierea la federatii, uniuni de asociatii din tara si din strainatate; j) abiliteaza Consiliul Director pentru a majora, in functie de circumstante si necesitati, conform legislatiei in vigoare, patrimoniul social initial de fondare al asociatiei; k) decide cu privire la dizolvarea si lichidarea asociatiei (in conformitate cu prevederile

Capitolului IX – Dizolvarea si lichidarea al Ord. nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare, art. 54, alin. 1, lit. c, respectiv ale art. 59), constituirea de societati comerciale si stabileste destinatia bunurilor ramase dupa lichidare. In situatia dizolvarii sau lichidarii asociatiei, patrimoniul acesteia se va atribui unei alte persoane juridice – potrivit dispozitiilor Ordonanatei nr. 26/2000 aprobata de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005. l) decide cu privire la fuziunea sau divizarea asociatiei – prin hotararea a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor organului de conducere. m) decide acordarea titlurilor de presedinte de onoare al asociatiei.

Art. 24. Adunarea Generala se intruneste in sesiuni ordinare si extraordinare. Adunarea Generala se convoaca de Presedintele Consiliului Director. Adunarea Generala se conduce de Presedinte sau de unul din mandatatii acestuia. Adunarea Generala ordinara se convoaca o data pe an, de regula, in primul semestru al anului, de Presedinte, prin hotararea Consiliului Director luata cu majoritate de voturi, in prezenta a minimum 2/3 din numarul total al membrilor sai. Adunarea Generala ordinara se convoaca cu cel putin 7 (sapte) zile inainte de data intrunirii, prin publicarea in organele de presa, şi prin afisaj la sediul Asociatiei, prin pagina web a asociatiei, indicandu-se data, ora si locul desfasurarii. Odata cu convocarea se comunica membrilor ordinea de zi cu prezentarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, incepand cu data convocarii, in timpul programului de lucru si la sediul asociatiei, Consiliul Director va pune la dispozitia membrilor asociatiei textele cu privire la continutul propunerilor de modificari ale statutului si/sau actului constitutiv. Materialele in extenso pot fi tinute la dispozitia membrilor si in afara programului de lucru de personalul mandatat de Presedinte. Adunarea Generala ordinara este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor. Membrii onorifici si membrii simpatizanti pot participa la Adunarea Generala, dar nu au drept de vot. Ei sunt convocati dupa aceeasi procedura destinata membrilor fondatori si asociati, fara insa ca eventualele iregularitati de convocare sa poata atrage nevalabilitatea Adunarii generale. Daca la prima convocare realizata in concordanta cu dispozitiile prezentului Statut nu se intruneste cvorumul statutar,

Adunarea Generala ordinara va funcţiona valabil, in prezenta celor de fata, considerandu-se de drept ca s-a procedat la o noua convocare care se va petrece in aceeasi zi, in acelasi loc, dar nu mai devreme de o ora si nici mai tarziu de doua ore calculate de la data si ora la care s-a facut prima convocare. Adunarea Generala ordinara convocata in aceste conditii functioneaza valabil cu acei membri prezenti si adopta hotarari cu votul exprimat de jumatate plus unu din numarul lor. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Forma votului se decide, de la caz la caz, in acea sedinta a Adunarii Generale.

Art. 25. Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot. Asociatul care încalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 26. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva. Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de ia data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Art. 27. Potrivit reglementarilor legale in vigoare, azi data atestarii prezentului inscris, cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa apelului.

Art. 28. Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat împotrivă si au cerut sa se insereze aceasta in Procesul-Verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz. Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul (Judecătoria Alba Iulia .

Art 29. Adunarile Generale extraordinare se convoaca ori de cate ori se considera necesar, la cererea scrisa si motivata de cel putin 1/3 din membri adresata Presedintelui Consiliului Director, sau prin hotararea Consiliului Director luata cu majoritate simpla de voturi, in prezenta a minimum 2/3 din numarul membrilor sai. Adunarea Generala extraordinara este legal constituita potrivit criteriilor de la Adunarea Generala ordinara iar hotararile se iau cu jumatate plus unu voturi, exceptind situatiile in care se vor lua hotarari cu privire la modificarea statutului si/sau a actului constitutiv. si cu privire la dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare pentru care se cere o majoritate de cel putin 2/3 din numarul voturilor celor prezenti.

Art. 30. Dispozitiile art. 28, 29, 30, 31 ale Statutului se aplica si Adunarii Generale Extraordinare.

CAPITOLUL VII

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 31. Consiliul Director este ales de Adunarea Generala, din randurile membrilor fondatori, pe o perioada de 5 ani. Consiliul Director este organul care asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale, in limitele competentei acesteia, si coordoneaza activitatea Asociatiei, in intervalul dintre Adunarile Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa (art. 24, alin. 1 al OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii). Locurile din Consiliul Director devenite vacante in timpul mandatului vor fi ocupate de primele persoane de pe lista de alegeri care indeplinesc conditiile statutare. Daca nici una nu îndeplineşte aceste condiţii, Ia prima Adunare Generală vor fi aleşi noi membri pentru perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului întregului Consiliu Director. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă da, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii.

Art. 32. Consiliul Director al Uniunea Creatorilor Profesionisti se compune din 5 (cinci ) membri din care un preşedinte, un preşedinte de onoare, un vicepreşedinte şi un secretar. Asociaţia este reprezentată de Preşedintele Consiliului însuşi, sau prin mandanţii săi.

Art. 33. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe an, sau de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Consiliului Director, sau a minimum jumătate din şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă din totalul membrilor prezenţi.

Art. 34. Dispoziţiile art. 29 ale prezentului Statut (rap.la dispoziţiile art. 22 şi art. 25 ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statutul Asociaţiei Uniunea Creatorilor Profesionisti pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 25 al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 35. Consiliul Director exercită, în perioadele dintre sesiunile Adunării Generale, conducerea generală a Asociaţiei Uniunea Creatorilor Profesionisti şi hotărăşte în toate problemele prevăzute în competenţa sa în baza prezentului statut sau a hotărârilor Adunării Generale. Sunt în competenţa Consiliului Director: a) dezbaterea problemelor de interes general, ivite în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi care prezintă urgenţă, adoptarea de rezoluţii cu concluzii şi propuneri de măsuri corespunzătoare; b) stabilirea programelor prioritare ale Asociaţiei Uniunea Creatorilor Profesionisti ; c) aprobarea programului de acţiuni viitoare ale Asociaţiei Uniunea Creatorilor Profesionisti în cadrul obiectivelor generale stabilite de Adunarea Generală: a) Hotărârile Consiliului Director, în principal, vor viza: – organizarea selecţiei persoanelor, acţiunilor, programelor, care vor beneficia de facilităţile oferite de asociaţie; analizarea condiţiile şi modalităţilor optime pentru constituirea de filiale şi sucursale; propunerea unei strategii şi tactici manageriale privind atragerea unui număr cât mai mare de persoane fizice sau juridice de drept privat sau public din ţară sau străinătate, în vederea realizării mijloacelor materiale şi a sumelor necesare satisfacerii scopului pentru care a fost constituită Uniunea; d) elaborarea, modificarea şi aprobarea regulamentului de funcţionare a Consiliului Director; elaborarea „fişei postului” cu atribuţii precise pentru fiecare membru; e)încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; f) aprobarea organigramei şi politica de personal a asociaţiei; g)îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de statut sau de Adunarea Generală; h) stabilirea nivelului salarizării personalului angajat şi personalului care va fi angajat pentru buna funcţionare a activităţii asociaţiei – vor putea fi remuneraţi şi/sau recompensaţi şi membrii Consiliului Director, respectându-se normativele legale în vigoare; i) pregătirea sesiunilor ordinare şi extraordinare ale Adunărilor Generale; î) numirea comisiilor permanente şi temporare, pe specialităţi şi cu obiective precise, în care se pot include şi voluntari din afara asociaţiei; încheierea contractelor de voluntariat. j) convocarea în condiţiile prevăzute de statut a Adunărilor Generale, cu hotărâri luate cu majoritate simplă de voturi; k) luarea de hotărâri şi propuneri referitoare la drepturile asociaţiei ca asociat sau acţionar în societăţile comerciale în care deţine părţi sociale sau acţiuni, precum şi în privinţa altor asocieri la care este parte; l) decide şi face afilierea la federaţii şi uniuni de asociaţii cu obiect asemănător de activitate; m) aprobarea nivelului donaţiilor, taxelor şi cotizaţiilor; n) încheierea de contracte de sponsorizare, mecenat şi voluntariat în care asociaţia este parte, asocierea cu persoane fizice şi persoane juridice din ţară şi străinătate în vederea realizării scopului asociaţiei – în condiţiile legii; o) sesizarea şi exploatarea oportunităţilor, în favoarea asociaţiei, oferite de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la caracterul de utilitate publică a asociaţiilor, precum şi de alte prevederi legale din dreptul pozitiv al României; p) propune aprobării Adunării Generale persoana cenzorului; r) propune aprobării Adunării Generale bilanţul de venituri şi cheltuieli şi prezintă proiectul de buget pentru exerciţiul financiar următor.

Art. 36. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane ce nu au calitate de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. 2, lit. b şi d ale O.G. nr. 26/2000.

Art 37. Cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare şi a prevederilor acestui Statut, Asociaţia poate desfăşura activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative. In acest scop, Consiliul Director, abilitat prin aprobarea acestei prevederi statutare de Adunarea Generală, poate decide şi înfiinţarea de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în vigoare.

Art. 38. Procesele verbale de şedinţă ale Consiliului Director sunt semnate de membri prezenţi.

CAPITOLUL VIII

CENZORII

Art. 39. Controlul financiar intern al asociaţiei poate fi asigurat de un cenzor. Fiecare dintre asociaţi care nu este menbru al consiliului director poate exercita dreptul de control. Dacă numărul asociaţilor va fi mai mare 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Cenzorul poate fi o persoană din afară asociaţiei.

Art. 40. Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi pana la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercita de către o comisie de cenzori, în condiţiile prevăzute de lege. Regulile de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Art. 41. In realizarea competentei sale cenzorul sau comisia de cenzori: a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de AG. e) la începutul exerciţiului financiar verifică realitatea şi legalitatea fundamentării prevederilor din proiectul de buget, informând despre aceasta Consiliul Director; f) verifică împreună cu consultantul juridic al asociaţiei, atunci când este cazul, caracterul statutar al hotărârilor organelor de conducere executive ale Asociaţiei; g) îndeplineşte orice atribuţii cu privire la controlul disciplinei economico-financiare a asociaţiei şi cu privire la apărarea intereselor ei economice, la cererea expresă a oricărui membru al Consiliului Director.

CAPITOLUL IX

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Art. 42. Recompense Membrii Asociaţiei care se disting în domeniul artei contemporane, precum şi susţinătorii sau colaboratorii Asociaţiei care se disting în activităţile depuse pentru realizarea scopului acesteia, pot fi recompensaţi cu: a) diplome de onoare; b) insigne, medalii, cupe, trofee; c) tabere de creaţie în ţară şi străinătate; d) sume de bani stabilite de Consiliul Director; e) materiale specifice activităţii (pînze, culori, pensoane ş.a.m.d.); f) evidenţierea publică; g) alte recompense.

Art. 43. Sancţiuni Pentru nerespectarea prevederilor legale ale statutului sau regulilor Asociaţiei, membrii acesteia pot fi sancţionaţi de către Consiliul Director cu: a) avertisment; b) suspendarea dreptului de participare la tabere de creaţie, expoziţii sau alte manifestări organizate de Asociaţie, cu pînă la trei luni; c) excluderea din Asociaţie şi, implicit, pierderea calităţii de membru. La aplicarea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei, de vinovăţia celui în cauză, de urmările faptei şi de antecedentele celui care a comis fapta.

Art. 44. Membrii Consiliului Director pot fi sancţionaţi doar de Adunarea Generală, întrunită în condiţiile legii.

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII COMUNE ORGANELOR ASOCIAŢIEI

Art. 45. Atribuţiile fiecărui membru al Consiliului Director se vor stabili de către Consiliu sau prin Regulamentul de Ordine Interioară redactat în acest sens, dacă va fi cazul.

Art. 46. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire a mandatului, prin hotărîrea Adunării Generale şi dacă membri Consiliului doresc acest lucru

Art. 47. În cazul în care se constată, de către cel puţin jumătate plus unu din numărul de asociaţi, că oricare dintre membrii Consiliului Director nu-şi respectă atribuţiile, nedepunînd eforturile necesare pentru realizarea scopurilor Asociaţiei, prin hotărîrea Adunării Generale convocată în aces sens, acesta va putea fi înlocuit înainte de expirarea mandatului de cinci ani. Aceeaşi procedură se va aplica şi în cazul cînd, din alte motive întemeiate, un membru din Consiliul Director, sau un cenzor, va trebui să fie înlocuit, înlocuirea se va face cu un alt sau alţii, care au calitatea de membri ai asociaţiei, sau din afara ei, după caz. În cazul membrilor asociaţi din componenţa Consiliului Director, înlocuirea acestora se va face în condiţiile prevăzute în prezentul Statut.

Art. 48. Dizolvarea asociaţiei: (1) in cazul dizolvării asociatiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. (2) Bunurile se transmit către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, după cum va stabili Adunarea Generală. (3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. 2, art. 60 din Ord. 26\2000 – aprobată cu modificări prin Legea nr. 246 din 2005, precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de către instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. (4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56, alin. 1, lit.a)-c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă acesta din urmă era de interes local. (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului–verbal de predarepreluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. Contabilu

Modalitatea de transmitere a bunurilor

Mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile legii. Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei. Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.

Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau. Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii.

In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei.

Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Atat fata de asociatie cat si fata de asociati lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia. Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.

Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice lichidate. Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai recursului.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Asociatia inceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

CAPITOLUL XI

RĂSPUNDERI

Art. 49. Asociaţia răspunde de toate faptele contractuale, delictuale şi cvasidelictuale, săvârşite de organele ei, în timpul exercitării funcţiunii lor.

Art. 50. Membrii care formează organele de direcţie şi de administraţie sunt personal şi solidar răspunzători pentru daunele provenite din culpa lor, atât faţă de terţi, cât şi faţă de asociaţia însăşi.

CAPITOLUL XII

LITIGII

Art. 51. Litigiile ce pot apărea, între asociaţie şi asociaţi, se vor judeca de către judecătoria de la sediul principal ai asociaţiei – Judecătoria Alba.

Art. 52. Toate celelalte litigii, care eventual s-ar ivi în timpul funcţionării, comasării, divizării, dizolvării sau lichidării, se vor judeca potrivit dispoziţiilor Ordonanţei nr. 26/2000 aprobată de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005.

Art. 53. Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul asociaţiei. Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre.